Rättstjänster

Brottmål

Befinner du dig just nu mitt i en situation där Du eller någon i din närhet skulle behöva stöd och juridisk hjälp så tveka inte utan hör då av dig till mig. Vi har många års erfarenhet i branschen. Vi tar på oss alla former av brottmål och kan biträda dig både i domstol som vid kontakt med polis. 

Familjerätt

Familjerätten är ett brett rättsområde som de flesta stöter på någon gång i livet – till exempel om man gifter sig med någon, får barn eller ska ärva tillgångar från någon som har dött. 

Frågor om äktenskap, samboende, bodelning, arv och testamente räknas alltså till området familjerätt. Mycket rör även barns förhållande till sina föräldrar – såsom vårdnad, boende och rätt till umgänge. Folkbokföring, namnrätt och förmyndarskap (god man eller förvaltare) hör också hit. 

LVU

Då ett barn eller ungdom har vårdnadshavare som av någon anledning inte kan ge den unge den omsorg som denne behöver, eller om den unge skadar sig själv genom exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan det blir aktuellt med ett omhändertagande enligt lagen om vård av unga, även kallad LVU.

LPT

Möjligheten att vårda en patient under tvång som kan innefatta tvångsåtgärder regleras i LPT.

Det är ett stort ansvar att vårda en person mot hans eller hennes vilja, och alla har därför rätt att förvänta sig en god vård på jämlika villkor. För att någon ska kunna vårdas mot sin vilja krävs att personen

lider av en allvarlig psykisk störning
behöver heldygnsvård på sjukhus
motsätter sig vården.

LRV

Om en individ döms för ett brott och anses vara psykiskt sjuk kan personen dömas till rättspsykiatrisk vård. Det innebär att individen ska erhålla psykiatrisk vård som är förenad med tvång med stöd av LRV.

Rättspsykiatrisk vård kan ges genom inneliggande vård på en psykiatrisk avdelning (sluten rättspsykiatrisk tvångsvård) eller genom att man måste iaktta särskilda villkor för den psykiatriska vården (öppen rättspsykiatrisk tvångsvård).

LVM

Detta är den lag som ger socialtjänsten mandat att omhänderta individer som har ett gravt missbruk och som riskerar att fara mycket illa. Omhändertagandet ska syfta till att individen får vård på ett behandlingshem och tvångsvården får bara ske under en begränsad tid.

Få kontakt med oss direkt!